QUÝ II/2013, HOÀN THÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT DOANH NGHIỆP

Ngày 11/04/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, tăng cường việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo hướng phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về giải thể doanh nghiệp, về quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường vào quý III/2013.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có trách nhiệm hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo hướng tăng mức xử phạt vi phạm hành chính nhằm đảm bảo các chế tài xử phạt đủ mạnh; Quyết định ban hành Quy chế quản lý và vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; Nghị định của Chính phủ quy định việc xác định nhân thân của người thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp; Đề án hoàn thiện khung pháp lý về thương mại Nhà nước theo quy định của Luật Thương mại… trong quý IV/2012 tới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/04/2012.