TỪ 16/04, KIỂM DUYỆT CHẶT CHẼ CÁC BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Trước tình hình các vi phạm trong quá trình tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật (như tổ chức biểu diễn không có giấy phép, không đúng nội dung giấy phép; sử dụng không đúng tên, nghệ danh của ca sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt…) diễn ra ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng đến phong cách thẩm mỹ của một số bộ phận giới trẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ngày 16/04/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai làm tốt các nhiệm vụ sau: Kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức các chương trình biểu diễn trước khi cấp phép biểu diễn, tiếp nhận giấy phép biểu diễn theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau khi cấp phép, tiếp nhận giấy phép biểu diễn…

Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ động tổ chức và phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động tổ chức biểu diễn, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.