QUYỀN YÊU CẦU MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP KHI CỔ ĐÔNG KHÔNG CHẤP THUẬN CÁC PHƯƠNG ÁN CỦA ĐẠI HỘI ĐÔNG

Luật doanh nghiệp năm 2005 cũng quy định cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần mà mình đang sở hữu trong một số trường hợp nhất định. Theo điều 90, cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định. Công ty cổ phần phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá trị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tài Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Việc cho phép thành viên yêu cầu công ty mua lại vốn góp có thể sẽ làm cho công ty gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng không tốt đến những cổ đông khác và lợi ích của công ty. Song đây được coi là một trong các biện pháp bảo vệ cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Những quy định về quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần hay phần vốn góp khi cổ đông bỏ phiếu biểu quyết phản đối quyết định của Hội đồng thành viên hay Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc tổ chức lại công ty hay thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên là cơ hội để cổ đông nhỏ có thể là rút lại vốn khi thấy rằng lợi ích của mình có thể bị xâm lại hoặc không cùng lợi ích và mục đích với các cổ đông khác. Vì vậy, điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2005 nên được sửa đổi theo hướng quy định rõ ràng nghĩa vụ phải mua lại vốn góp của thành viên theo giá thị trường.