Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng phải bao gồm các nội dung chính sau đây:
1. Tên đầy đủ và địa chỉ của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng
2. Thông tin chi tiết về đối tượng được chuyển nhượng
3. Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
5. Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng
6. Cách thức giải quyết khiếu nại, tranh chấp
7. Ngày và nơi ký kết hợp đồng
8. Chữ ký của các bên hoặc của người đại diệncó thẩm quyền của các bên kèm theo họ tên, chức vụ của người ký và xác nhận chữ ký.

Lưu ý

(i) Đối tượng SHCN được chuyển nhượng phải đang trong thời hạn bảo hộ;
(ii) Hợp đồng chuyển nhượng phải được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp để có hiệu lực pháp luật;
(iii) Các bên tham gia Hợp đồng phải đóng dấu vào hợp đồng. Nếu không có con dấu thì phải được cơ quan Công chứng Nhà nước chứng thực.

Tài liệu cần cung cấp cho việc đăng ký Hợp đồng Chuyển nhượng

1. Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng (yêu cầu nộp đồng thời với đơn; bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);

2. Hai bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng hoặc hai bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng kèm theo các phụ lục (nếu có);

3. Bản gốc Bằng đốc quyền sáng chế, Bằng đốc quyền Giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền KDCN, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;

4. Giấy phép kinh doanh của Bên nhận chuyển nhượng (áp dụng trong trường hợp đối tượng được chuyển nhượng là nhãn hiệu hàng hoá).