Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài


Khách hàng làm Thủ tục Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại DNC Vietlink sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký kết hôn với người nước ngoài như:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
– Tư vấn thủ tục Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài cho khách hàng, cụ thể:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, DNC Vietlinnk sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài cho khách hàng;
– Hỗ trợ khách hàng nộp Hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người nước ngoài cho Sở Tư Pháp;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Tư Pháp, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách  hàng;