Các hình thức ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế

1. Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế cho phần thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về thuế sau khi tổ chức kinh tế đó đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Nhà đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận  tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư  tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

CHUYỂN LỖ

Nhà  đầu tư sau khi  đã quyết toán thuế  với cơ quan thuế mà bị  lỗ thì  đựơc chuyển lỗ sang năm sau; số  lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định.

ƯU ĐÃI VỀ SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư  lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện 11 kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà  cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm.  Khi hết thời hạn sử  dụng đất, nếu nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử  dụng đất thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử  dụng đất, thuế  sử  dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

ƯU ĐÃI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ

Căn cứ vào  điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ và các nguyên tắc quy định tại Luật đầu tư, Chính phủ quy định những ưu đãi cho các nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.