Hướng dẫn kê khai thông tin trên đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần

 – Người đăng ký: Ghi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được viết bằng chữ in hoa.

 – Chức danh của người đại diện theo pháp luật chọn Giám đốc(Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (một cá nhân có thể kiêm nhiệm hai chức danh, nhưng chức danh đại diện phápluật chỉ phải chọn một trong hai, lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty). Cá nhân đã đăng ký Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của doanh nghiệp khác.

 Số chứng thực chọn 1 trong 2 loại: kê khai loại: chứng thực nào thì nộp kèm theo tương ứng trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

+ Chứng minh nhân dân (số, ngày cấp, nơi cấp). CMND phải còn hạn sử dụng (không quá 15 năm), không bong, tróc, nhòe số.

+ Hộ chiếu còn hạn sử dụng (số, ngày cấp, nơi cấp ).

 – Tên công ty: Theo qui định tại Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp thì: tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

 Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.

Cụ thể, có  các cách đặt tên như sau:

Ví dụ 1:

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÁO XANH.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE CORPORATION.

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN TX.

 Ví dụ 2:

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÁO XANH.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN APPLE  CORPORATION.

Tên công ty viết tắt: GA CORP.

Ví dụ 3:

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÁO XANH.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAO XANH  CORPORATION.

Tên công ty viết tắt: TX CORP.

– Địa chỉ trụ sở chính: Căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp thì đó là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp, phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác thực gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên phường (xã), quận (huyện); số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

– Ngành, nghề kinh doanh:

– Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theoQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Tham khảo các văn bản tại địa chỉ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Tiếng Việt/ Luật doanh nghiệp, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan.

 – Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Ví dụ: ngành “Kinh doanh lữ hành” có thể đăng ký kinh doanh theo Luật Du lịch.

 – Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, quý ông (bà) đăng ký ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

– Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành, ông (bà) đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

 – Vốn điều lệ: Do các cổ đông tự đăng ký, có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ đã được qui đổi sang tiền Việt Nam) hoặc tài sản khác. Nếu ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện phải có vốn pháp định thì tùy theo nhu cầu, quy mộ hoạt động của công ty, các cổ đông đăng ký vốn cho phù hợp.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì phải ghi rõ vốn pháp định của ngành nghề đó, kèm theo các nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp đã có đủ số vốn trên. Trường hợp này mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.