Một số lưu ý khi xây dựng điều lệ

Điều 5: doanh nghiệp ghi thời gian cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động, không ghi “vô hạn” hoặc “cho đến khi có quyết định”…

Ví dụ: Doanh nghiệp dự kiến thời gian hoạt động là 20 năm hoặc 50 năm.

Điều 6: Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có thể chọn Giám đốc(Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (một cá nhân có thể kiêm nhiệm hai chức danh, nhưng chức danh đại diện phápluật chỉ phải chọn một trong hai, lưu ý thống nhất chức danh người đại diện pháp luật trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và điều 6 điều lệ công ty). Cá nhân đã đăng ký Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của doanh nghiệp khác.

Điều 7: Nếu các cổ đông không góp vốn bằng tài sản thì không nêu danh mục tài sản và các cam kết về giá trị tài sản.

Điều 25: Các cổ đông phải thông qua và ghi rõ họ tên của các cá nhân đảm nhiệm các chức danh quản lý vào điều này.

Điều 29: Nếu công ty thuê giám đốc hoặc giám đốc không phải là cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% vốn điều lệ, thì phải quy định việc công ty có thể thuê giám đốc hoặc việc bổ nhiệm giám đốc công ty không phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn của thành viên vào công ty tại điều này.

Lưu ý: Các cổ đông phải thông qua từng điều khoản quy định tại điều lệ công ty (thể hiện bằng việc các cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên vào từng trang điều lệ).